سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی در دانشگاهها 
رئیس اداره ارزشیابی اساتید 
1370/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تربیت معلم تهران 
مشاوره  
 
 
مشاوره و راهنمائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اراک 
مشاوره  
 
 
راهنمائی و مشاوره 
همکاری 
دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب 
عضو هیأت علمی 
 
 
علمی، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اراك ، دانشگاه صنعتی شاهرود 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
دانشگاه آزاد شاهرود ،دانشگاه آزاد تهران 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
دانشگاه تربیت معلم تهران 
مدرس 
 
 
----